Грааль РеволюціїГрааль Революции

Богдан Камінський

Вже пройшло майже 3 роки з моменту початку в Україні Революції Гідності, і майже стільки триває війна на Сході України, і ніхто з нас не знає коли вона закінчиться. Але всі ми точно знаємо як це все розпочиналось і що спричинило ті потрясіння які «впали» на голови українців. Нещодавно я закінчив читати книгу під назвою «П’ята російсько-українська війна: від Майдану до Східного фронту» яку написав патріот своєї країни, чудовий викладач, з яким нащастя мені довелось попрацювати, Ярослав Потапенко, який був учасником всіх тих подій на Майдані з самого першого дня і до його закінчення, а також пізніше з початком війни в Донбасі, одним з перших в місті де він мешкав почав займатись волонтерською допомогою солдатам на передовій.

Чим мені ця книга мені сподобалась, так це в першу чергу тим, що в ній досить детально описується причини, сам перебіг і результат Євромайдану, адже Ярослав Олександровий власноруч пережив всі ті моменти революції, від мирного мітингу студентів, до кривавої бійні. Мені досить добре запам’яталось як він розповідав, що: «– Першим потрясінням для мене була ніч з 29 на 30 листопада, коли сталося побиття активістів. Я не очікував такої жорстокості з боку правоохоронців. Саме тоді я зрозумів, що країна перетворюється в щось на зразок Білорусі, а Янукович став диктатором».

Читаючи цю книгу, я ніби сам знову ставав учасником тих подій, адже Ярослав Олександрович досить добре зумів передати дух як майдану, так і тогочасної України. Він добре передав те, що відбувалось з багатьма з нас в тей час, а саме те що під час Революції Гідності майже вся країна «прозріла» і побачила, до чого призвела наша байдужість і тей абсентеїзм в суспільстві. В книзі Ярослав Олександрович зачіпає теми які є для кожного з нас болючі та знайомі, а саме такі, як відносини між владою і суспільством; консолідація суспільства перед спільним ворогом, зародження в нашій країні дійсно громадянського суспільства, та намагається в звичній для нього манері, такій, в якій складні слова та терміни пояснюються в легкій доступній формі, щоб кожен, хто взяв в руки його книгу зміг краще дізнатись про одні з найтяжчих моментів в історії сучасної України.

Друга частина книги буде досить цікавою тим, що в ній Ярослав Олександрович розповідає про причини і наслідки тих подій що стали наступними після революції, а саме російській окупації Криму та війні на Сході України. В книзі, на мою думку, досить добре описується характер та методи, за якими наш східний сусід веде проти нас агресію, а також та діяльність, чи краще сказати бездіяльність нашої влади щодо відповіді агрессору, адже Ярослав Олександрович з перших днів неоголошеної війни був волонтером і на власному досвіді знав в якому стані знаходилась наша армія, і які кроки чинила наша влада щоб це змінити.

Але якщо говорити про те що мені сподобалось найбільше в цій книзі, так це розділ під назвою «Ідеологія і практика рашизму. Сучасна Росія як «колективний Путін». Саме в цьому розділі, на мій погляд автор найкраще передав те що зараз відбувається в російському суспільстві, від того що вони говорять і до того які вчинки по відношенню до нас і самих себе вчиняють. Саме читаючи книгу Ярослава Потапенка я все більше став переконуватись в правоті його слів, написаних в цій книзі, а саме те, що дія Російської влади це не лише хворе бажання одного «Диктатора ХХІ століття» самоствердитись, це віддзеркалення масової свідомості та менталітету росіян, і ця божевільна машина під назвою Росія з кожним днем йде до того, що ми не будемо точно впевнені хто в цій країні лялька, а хто її смикає за нитки і вказує що робити.

В загальному читаючи книгу, я наче знову поринаю в ті часи, коли з насолодою і студентською цікавістю приходив на пари до Ярослава Олександровича і слухаючи його роздуми і моменти з його життя ніби ставав сам частиною тих подій. Книга читається на одному диханні, і всім тим хто цікавиться сучасною історією України, я раджу прочитати її!!!

Український Політик
Богдан Каминский

Уже прошло почти 3 года с момента начала в Украине Революции Достоинства и почти столько длится война на Востоке Украины, и никто из нас не знает когда она закончится. Но все мы точно знаем, как это все начиналось и что повлекло те потрясения которые «упали» на головы украинцам. Недавно я закончил читать книгу под названием «Пятая российско-украинская война: от Майдана до Восточного фронта» написанной патриот своей страны, замечательный преподаватель, с которым к счастью мне довелось поработать, Ярослав Потапенко, который был участником всех событий на Майдане с самого первого дня и до его окончания, а также позднее с началом войны в Донбассе, одним из первых в городе, где он жил начал заниматься волонтерской помощью солдатам на передовой.

Чем мне эта книга мне понравилась, так это в первую очередь тем, что в ней достаточно подробно описывается причины, сам ход и результат Евромайдана, ведь Ярослав Александров собственноручно пережил все те моменты революции, от мирного митинга студентов, к кровавой бойне. Мне достаточно хорошо запомнилось как он рассказывал, что: «- Первым потрясением для меня была ночь с 29 на 30 ноября, когда произошло избиение активистов. Я не ожидал такой жестокости со стороны правоохранителей. Именно тогда я понял, что страна превращается в нечто вроде Беларуси, а Янукович стал диктатором».

Читая эту книгу, я будто бы сам снова становился участником тех событий, ведь Ярослав Александрович довольно хорошо сумел передать дух как Майдана, так и тогдашней Украины. Он хорошо передал то, что происходило со многими из нас в тоже время, а именно то, что во время Революции Достоинства почти вся страна «прозрела» и увидела, к чему привела наше равнодушие и абсентеизм в обществе. В книге Ярослав Александрович затрагивает темы которые есть для каждого из нас болезненные и знакомые, такие например, как отношения между властью и обществом; консолидация общества перед общим врагом, зарождения в нашей стране действительно гражданского общества, и пытается в привычной для него манере, такой, в которой сложные слова и термины объясняются в легкой доступной форме, чтобы каждый, кто взял в руки его книгу смог лучше узнать про тяжелейшие моменты в истории современной Украины.

Вторая часть книги будет достаточно интересна тем, что в ней Ярослав Александрович рассказывает о причинах и последствиях тех событий ставшие следующими после революции, а именно российской оккупации Крыма и войне на Востоке Украины. В книге, по моему мнению, достаточно хорошо описывается характер и методы, по которым наш восточный сосед ведет против нас агрессию, а также и деятельность, или лучше сказать бездействие наших властей относительно ответа агрессору, ведь Ярослав Александрович с первых дней необъявленной войны был волонтером и на собственном опыте знал в каком состоянии находилась наша армия, и какие шаги делала наша власть чтобы это изменить.

Но если говорить о том, что мне понравилось больше всего в этой книге, так это раздел под названием «Идеология и практика рашизма. Современная Россия как «коллективный Путин». Именно в этом разделе, на мой взгляд автор лучше передал то, что сейчас происходит в российском обществе, от того что они говорят и к тому какие поступки по отношению к нам и самих себя поступают. Именно читая книгу Ярослава Потапенко я все больше стал убеждаться в правоте его слов, написанных в этой книге, а именно то, что действие Российской власти это не только больное желание одного «Диктатора XXI века» самоутвердиться, это отражение массового сознания и менталитета россиян, и эта безумная машина под названием Россия с каждым днем идет к тому, что мы не будем точно уверены кто в этой стране кукла, а кто ее дергает за нитки и указывает что делать.

В общем читая книгу, я будто снова погружаюсь в те времена, когда с удовольствием и студенческим интересом приходил на пары к Ярославу Александровичу и слушая его размышления и моменты из его жизни будто становился сам частью тех событий. Книга читается на одном дыхании, и всем тем, кто интересуется современной историей Украины, я советую прочитать ее !!!

Украинский Политик

Автор

Олег Базалук

Oleg Bazaluk (February 5, 1968, Lozova, Kharkiv Region, Ukraine) is a Doctor of Philosophical Sciences, Professor, philosopher, political analyst and write. His research interests include interdisciplinary studies in the fields of neurobiology, cognitive psychology, neurophilosophy, and cosmology.